Z jakich materiałów buduje się studnie?

Z jakich materiałów buduje się studnie?

studnia

Budowa studni czy to kopanych, czy to głębinowych wymaga zastosowania do ich budowy odpowiednich materiałów budowlanych, czy to będą materiały podstawowe, czy wykończeniowe i uszczelniające ważne, aby były bezpieczne i gwarantowały szczelność konstrukcji. Dziś właśnie o materiałach używanych do budowy studni chcemy napisać parę słów.

Czym jest studnia?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, z jakich materiałów buduje się studnie, przypomnijmy sobie, czym jest studnia i jaką pełni funkcję, gdyż to głównie da nam kierunek poszukiwań rodzajów materiałów, jakie potrzebne będą do budowy studni. Studnia to głównie pionowe, choć zdarza się również skośne ujęcie wód podziemnych umożliwiający pobór wody do celów sanitarnych, gospodarczych lub bytowych. To sztuczny otwór wiercony w gruncie (w przypadku studni głębinowych) lub kopany w ziemi (studnie kopane), który sięga poziomu wodonośnego na różnej głębokości. Ze względu na przeznaczenie studnie dzielą się na eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych), inżynierskie (np. fundamentowe, odwodnieniowe), obserwacyjne (badawcze). Jak łatwo jest wydedukować klasa czystości wód, w poszczególnych rodzajach studni będzie inna. Ale bez względu na rodzaj, klasę czystości pozyskiwanej wody najważniejszym etapem powstawania studni jest taki dobór materiałów, by woda nie ulegała dodatkowemu skażeniu, zanieczyszczeniu, co mogłoby spowodować, że uzyskana z takiej studni woda, będzie bezużyteczna.

Studnie kopane z kręgów

W przypadku studni kopanych do ich budowy, czyli wykończenia wewnątrz wykorzystuje się kręgi betonowe, które szczelnie ze sobą połączone gwarantują czystość pobieranej zeń wody bez ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń np. z gleby z wyższych warstw. Dolna warstwa wykopu jest filtrowana przez wyłożenie „dna” warstwą żwiru lub specjalnej siatki z otworami.

Studnie głębinowe powstają z rur

Zastosowanie kręgów betonowych, w przypadku studni głębinowych jest niemożliwe do przeprowadzenia. Studnie te buduje się ze specjalnych rur, które po wykonaniu wiertnicą odpowiedniej głębokości kolumny rur studziennych gwarantują szczelność oraz zapobiegają osuwaniu się gruntu. System rur głębinowych składa się z dwóch rodzajów rur – rury osłonowej oraz wewnętrznej wodonośnej, zwanej filtracyjną. To właśnie rura filtracyjna wnika w warstwę wodonośną, a na samym jej końcu znajduje się filtr. Filtr ten blokuje przedostawanie się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych będących we wodze. Wróćmy na chwilę do rury osłonowej. Rura ta od góry zakończona jest tzw. obejmą nośną. W niej znajdują się przyłącza wodne i zawór odcinający.

A z czego zbudowane są rury osłonowe i studzienne – filtracyjne?

Na sam koniec powiedzmy sobie, z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy rur używanych do budowy studni głębinowych. Rury osłonowe są zwykle zbudowane ze stali konstrukcyjnej a studzienne ze stali, tworzywa sztucznego oraz PCV. Musi to być materiał nie tylko trwały, ale też mieć atest przydatności do kontaktu z wodą pitną

Z jakich materiałów buduje się studnie?