Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?

Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?

lokalizacja studni

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, nie zawsze potrzebne jest pozwolenie, czy też zatwierdzenie prawne na odwiert studni. Prawo geologiczne i górnicze mówi wyraźnie, że na wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3, nie jest wymagane zatwierdzenie prawne. Zastanówmy się jednak, czy lokalizacja studni głębinowej może być dowolna? Gdzie można dokonać odwiertu studni głębinowej? Dziś będzie właśnie o tym, o lokalizacji studni głębinowej.

Jakie czynniki decydują o lokalizacji studni głębinowej?

Biorąc pod uwagę powyższe przytoczone przepisy, gdy pobór wody ze studni głębinowej do 30 m nie będzie przekraczał 5 m3, do budowy studni wystarczy zawiadomienie do starostwa powiatowego o planowanym odwiercie. Po 30 dniach od złożenia zawiadomienia można ruszyć z budową studni.

Chcąc prawidłowo wyznaczyć miejsce lokalizacji studni, kierujemy się trzema różnymi czynnikami, które ostatecznie wpływają na miejsce odwiertu, są to:

  • czynniki formalno-prawne,

  • czynniki hydrogeologiczne, związane z występowaniem warstw wodonośnych,

  • czynniki techniczne podłoża.

Lokalizacja studni w odniesieniu do wymogów prawnych

Miejsce lokalizacji studni pod względem pranym uregulowane jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Możemy w nich znaleźć warunki techniczne, jakie powinny spełniać studnie, biorąc pod uwagę budynki, usytuowanie ich oraz położenie takich istotnych punktów użyteczności działki, jak studzienki kanalizacyjne, budynki inwentarskie, oczyszczalnie przydomowe czy też szamba.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem studnia odległość studni niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

  1. 5 m – do granicy działki,

  2. 7,5 m – do osi rowu przydrożnego,

  3. 15 m – do budynku inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych, szczelnych urządzeń (szambo),

  4. 30 m – do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie,

  5. 70 m – do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Czynniki hydrogeologiczne lokalizacji studni

Lokalizacja studni nie jest przypadkowa. Uzależniona jest ona nie tylko od ww. czynników prawnych, chroniący ludzi i zwierzęta przed skażeniami natury biologicznej. Miejsce odwiertu studni głębinowej musi uwzględniać występowanie warstw wodonośnych na danym terenie. Woda zdatna do picia to tzw. woda wgłębna poniżej wody zaskórnej i gruntowej, co sprawia, że jest ona „wstępnie” przefiltrowana i czysta pod względem bakteriologicznym. Oczywiście nie mówimy tu o składzie pierwiastkowym wody, może się okazać, że będzie konieczność zastosowania dodatkowych filtrów, chociażby ze względu na zbyt dużą zawartość w wodzie żelaza.

Czynniki hydrogeologiczne wiążą się ze wspomnianymi warstwami wodonośnymi. Nim dokonamy odwiertów, wraz z doświadczonymi hydrogeologami, dokonujemy oceny zasobów wód podziemnych. Analizie podlegają dokumentacje wykonanych wcześniej odwiertów w okolicy bądź w przypadku braku danych z analizujemy wyniki badań z wykorzystaniem metody elektrooporowej i wytyczamy miejsce występowania wód wgłębnych i tym samym miejsce odwiertu. To sprawia, że koszt odwiertu zostaje zoptymalizowany pod względem miejsca wykonania studni, choć i tak ostateczna decyzja należy do klienta. Do wytyczenia miejsca odwiertu studni nie przystępuje się od razu po stwierdzeniu miejsca początku odwiertu. Ważne jest przeanalizowanie warunków technicznych działki.

Czynniki techniczne lokalizacji odwiertu

W przypadku wyznaczenia miejsca odwiertu studni trzeba dokładnie przeanalizować warunki techniczne związane z takimi sprawami jak warunki fizyczne i topograficzne miejsca dokonywania odwiertu. Należy poddać ocenie np. takie elementy otoczenia jak stopień zadrzewienia, pochyłość, trwałość i twardość podłoża, czy też zagospodarowania przestrzennego, obecność i rodzaj instalacji w pobliżu miejsca odwiertu.

Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?